Organizácia bola založená v súlade so zákonom číslo 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách, v znení zákona 35/2002 Z.z.

Nezisková organizácia je registrovaná v registri neziskových organizácií 28.1. 2008 pod číslom OVVS/NO 2/08 obvodným úradom v Žiline.

Organizácii bolo pridelené IČO: 37983521

Štatút nadväzuje na zakladaciu listinu a vymedzuje základné vzťahy v organizácii. Úplné znenie je možné otvoriť a čítať vo formáte PDF na tomto mieste.